Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

System organizacji podtrzymywania kluczowych umiejętności dzieci niepełnosprawnych w czasie wypoczynku wakacyjnego

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

System organizacji podtrzymywania kluczowych umiejętności dzieci niepełnosprawnych w czasie wypoczynku wakacyjnego

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna to metoda wsparcia edukacyjnego dzieci niepełnosprawnych, które wykazują trudności w komunikacji z otoczeniem. Metoda ta ma zapobiec regresji w komunikacji po okresie wakacyjnym/przerwie w nauce, gdyż każda przerwa powoduje regres umiejętności i konieczność ponownej nauki tych samych czynności, dlatego tak istotne jest codzienne utrwalanie nabytych umiejętności. Metoda koncentruje się na audiowizualnej rejestracji zajęć wychowawczo-opiekuńczych opartych na standardach metodologicznych pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w placówkach rewalidacyjnych i edukacyjnych, które mogą służyć rodzicom i opiekunom dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna połączona z niepełnosprawnością fizyczną) do samodzielnego prowadzenia ćwiczeń poza ośrodkiem, np. w domu podczas weekendów, świąt, ferii czy wakacji.

Podstawowym celem proponowanej innowacji jest zachowanie ciągłości pamięci, metod komunikacji z opiekunami i otoczeniem, a także zdobycie elementarnych umiejętności percepcji wobec świata zewnętrznego.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna jest dedykowana dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej z zaburzeniami komunikacji, przede wszystkim:

• Dzieciom z różnym stopniem autyzmu, ASD czy AS, w tym: z autyzmem dziecięcym (wczesnodziecięcym), autyzmem atypowym, zespołem Aspergera (A.S.), upośledzeniem zdolności niewerbalnego uczenia się (NLD), autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), zespołem wielu złożonych zaburzeń rozwojowych (McDD), hyperleksją.

• Dzieciom o głębokim upośledzeniu umysłowym, które na ogół nie są w stanie przekroczyć okresu inteligencji zmysłowo-ruchowej, który przypada na pierwsze 2 lata życia dziecka o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Osobom głęboko upośledzonym umysłowo, jako dorosłe, które na ogół nie przekraczają ogólnego poziomu sprawności intelektualnej 3-letniego dziecka, a ich przystosowanie społeczne – 4-letniego dziecka o prawidłowym rozwoju intelektualnym i społecznym.

• Dzieciom/osobom z zespołem Downa z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (poziom rozwoju 3-6 latka, które charakteryzuje znaczne opóźnienie rozwoju psychofizycznego, wymagają opieki i nie są zdolni do wyuczenia się zawodu) oraz głębokim (dzieci/osoby z ciężkimi wadami neurologicznymi i fizycznymi, wymagającymi stałej opieki, którzy nie przekraczają poziomu funkcjonowania odpowiadającego 3-latkowi).

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowację społeczną mogą wdrażać: - stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz grupy docelowej, - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, - poradnie terapeutyczne, - szkoły specjalne, - instytucje zajmujące się wsparciem rodzin i dzieci z takimi niepełnosprawnościami, - opiekunowie/rodzice tych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Agnieszka Pajęcka.

 

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij