Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

„Senior Manager”

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

„Senior Manager”

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja Społeczna pn. „Senior Manager” stanowi wypracowane rozwiązanie w postaci metody przygotowania i wprowadzania na rynek certyfikowanych menadżerów dedykowanych dla NGO i sektora MŚP, rekrutowanych spośród osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji. Głównymi elementami koniecznymi do wdrożenia innowacji jest wyposażenie seniorów w całokształt wiedzy z zakresu zarządzania (zakończonej oficjalną certyfikacją) oraz funkcjonowanie internetowej bazy certyfikowanych Senior Menedżerów, którzy w sposób odpłatny lub na zasadzie wolontariatu świadczyć mogą profesjonalne usługi z zakresu zarządzania w obszarach posiadanych kompetencji branżowych. 

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Rozwiązanie w postaci innowacji społecznej Senior Manager jest adresowane do seniorów o ograniczonej percepcji i mobilności, którzy posiadają doświadczenie zawodowe i społeczne oraz predyspozycje do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie opracowywania i zarządzania projektem miękkim i inwestycyjnym.

Grupa ta stanowi podstawowych odbiorców innowacji, jednakże wnioski z testowania innowacji wskazują na możliwość rozszerzenia grupy docelowej i odbiorców (użytkowników) na osoby niepełnosprawne.

Pośrednio odbiorcami innowacji są podmioty, które mogą korzystać z Bazy senior menedżerów (czyli odpłatnej lub nieodpłatnej pracy Senior menedżera). Do grupy tej zalicza się organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), jednostki komercyjne (np. szkoleniowe) oraz podmioty samorządowe opracowujące i realizujące projekty. Do szerokiej grupy odbiorców można zaliczyć także lokalne grupy nieformalne, planujące realizacje działań prospołecznych lub inwestycyjnych.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Wdrażanie innowacji społecznej, z uwagi na jej specyfikę, może być prowadzone przez podmioty (organizacje, przedsiębiorstwa) działające w obszarze społecznym (w kontekście umiejętności obsługi seniorów o ograniczonej percepcji i/lub mobilności) oraz posiadające doświadczenia w działaniach szkoleniowych i doradczych.

Do podmiotów wdrażających innowację w opisanym wyżej zakresie, można zaliczyć przede wszystkim:

  • stowarzyszenia i fundacje,
  • podmioty komercyjne szkoleniowe,
  • jednostki edukacyjne.

Potencjalnie wdrażać niniejszy model mogą także samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje parafialne, zrzeszające seniorów, jednakże przy sugerowanej współpracy lub z wykorzystaniem podwykonawstwa podmiotów szkoleniowych.

  1. Autor innowacji:

Autorem innowacji społecznej jest Stowarzyszenie „Karuzela”.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij