Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Polski Instytut Dostępności Sensorycznej

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Polski Instytut Dostępności Sensorycznej

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja Społeczna pn. „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej” to opracowany zbiór wytycznych do tworzenia miejsc dostosowanych pod kątem dostępności dla osób wrażliwych sensorycznie (osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej/zaburzeniami SI) oraz strona internetowa www.instytutdostepnosci.pl wraz z bazą miejsc dostępnych sensorycznie. Ujednolicone wytyczne zostały opracowane w formie Poradnika Dostępności Sensorycznej dostępnego na stronie internetowej Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej www.instytutdostepnosci.pl.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Rozwiązanie w postaci Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej jest adresowane do osób ze spektrum autyzmu z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz innych osób z niepełnosprawnościami, u których stwierdzono zaburzenia o naturze sensorycznej.

Do odbiorców innowacji należy również zaliczyć otoczenie wskazanych powyżej osób, czyli rodzinę i opiekunów.

Istotną grupę docelową, także bezpośrednią (w kontekście długofalowym) stanowią wszelkie instytucje użyteczności publicznej, w tym podmioty komercyjne, które świadczą usługi powszechnie dostępne. Wśród tych podmiotów należy wskazać:

 1. Placówki handlowe – sklepy wielko i mało powierzchniowe,
 2. Podmioty edukacji ogólnej,
 3. Placówki ochrony zdrowia: szpitale, gabinety lekarskie, sale terapeutyczne,
 4. Podmioty obsługi ruchu turystycznego (np. hotele, lotniska),
 5. Placówki kultury: muzea, teatry, kina,
 6. Podmioty świadczące usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie,
 7. Podmioty dysponujące powierzchnią biurową: urzędy, przedsiębiorstwa.

Podmioty te stanowią grupę docelową w kontekście wdrażania wypracowanych rozwiązań w miejscu prowadzenia działalności oraz sposobów świadczenia usług. 

 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Wdrażanie innowacji społecznej powinno być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia:

 1. Sprawdzenie czy dany podmiot spełnia warunki dostępności sensorycznej (analiza sytuacji innego podmiotu) wraz z wydaniem zaleceń dotyczących dostosowania miejsca/świadczenia usług do potrzeb osób z zaburzeniami SI.

Do podmiotów wdrażających innowację w opisany wyżej sposób (audyt innego podmiotu), można zaliczyć przede wszystkim:

 • stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje publiczne z zakresu pomocy społecznej (np. OPS, PFRON),
 • JST i ich podmioty organizacyjne.

 

 1. Audyt wewnętrzny podmiotu, który samodzielnie chce sprawdzić stopień dostępności sensorycznej własnego lokalu/sposobu świadczenia usług i ewentualnie wdrożyć w tym zakresie zmiany.

Wdrażanie innowacji rozumiane jako dostosowanie własnego lokalu i/lub sposobu świadczenia usług może być zastosowane m.in. przez:

 1. placówki handlowe – sklepy wielko i mało powierzchniowe,
 2. podmioty edukacji ogólnej,
 3. placówki ochrony zdrowia: szpitale, gabinety lekarskie, sale terapeutyczne,
 4. podmioty obsługi ruchu turystycznego (np. hotele, lotniska),
 5. placówki kultury: muzea, teatry, kina,
 6. podmioty świadczące usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie,
 7. podmioty dysponujące powierzchnią biurową: urzędy, przedsiębiorstwa.

Niezależnie od powyższego opisu, rozwiązanie ma charakter uniwersalny i może być wdrażane przez podmiot każdego rodzaju.

Szczególne znaczenie mają podmioty komercyjne (np. sklepy, lokale gastronomiczne), które w przypadku stwierdzenia korzyści marketingowych z tytułu przystosowania do wymogów dostępności sensorycznej, są w stanie niewielkim kosztem upowszechnić rozwiązanie wśród dużej grupy podmiotów. Potencjalne koszty wdrożenia rozwiązania wraz z kosztami alternatywnymi wskazano w pkt. 7 i 8 poniżej. 

 1. Autor innowacji:

Autorką pomysłu jest Anna Kostiukow - doktor nauk o zdrowiu.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij