Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej www.innoes.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-10-26

Data aktualizacji oświadczenia: 2020-10-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionej poniżej:

  1. Nie wszystkie załączniki są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (z niepełnosprawnościami) prosimy o kontakt z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości, pod adresem e-mail serwis@pap.rzeszow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij